ดึงกล้ามเนื้อตา Levator-3

The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล