ทําตาสองชั้น เปิดหัวตา-ทีมแพทย์-4

The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล