เย็บเอ็นตาล่าง รักษาตาล่างแบะออก (Lateral tightening)