fbpx JOIN OUR TEAM | Lovelyeye Clinic

JOIN OUR TEAM

Cover-WS-_Take-care-consult_4.png

               

               บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 ด้วยวิสัยทัศน์ของ แพทย์หญิง ณัฐฐามณี สิริภคพันธ์ หรือคุณหมอรวงข้าว และ คุณ กฤษฎาพัฒน์ การุญญ์ ผู้บริหารบริษัทโฆษณา Yell Advertising อยู่เบื้องหลังการสร้าง กำหนด Position และผลักดันแบรนด์ “ทำตาสองชั้น โดยหมอรวงข้าว” ให้เป็นที่รู้จักในฐานะจักษุแพทย์ที่ ทำตาสองชั้น และแก้ปัญหารอบดวงตา ซึ่งนับเป็นจักษุแพทย์คนแรกและคลินิกแรกของประเทศไทยที่มุ่งเน้นการผ่าตัด ทำตาสองชั้น และศัลยกรรมรอบดวงตาเฉพาะทางเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการศัลยกรรมหลากหลายเหมือนคลินิกโดยทั่วไป เพราะต้องการให้เกิดความเชื่อมั่นในผลลัพท์และความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับดวงตา  ซึ่งการทำตาสองชั้นในประเทศไทยในยุคนั้น ยังโดนจำกัดให้อยู่แค่วงการแคบๆ “หมอรวงข้าว” จึงเป็นแบรนด์แรกที่การันตีว่าการ ทำตาสองชั้น โดยจักษุแพทย์ จะให้ผลลัพธ์ที่มากกว่าความสวยงาม ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มลูกค้าเป็นจำนวนมาก จึงทำให้บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วจนถึงปัจจุบัน

               ปัจจุบัน บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด ประกอบธุรกิจด้านสุขภาพความงามเป็นธุรกิจหลัก ภายใต้ชื่อ Lovely Eye & Skin Clinic และ Urban Relax & Relieve ให้บริการดูแลความงามอย่างครบครันในคอนเซ็ปต์ “เคล็ดลับความงามรูปแบบใหม่” ด้วยการศัลยกรรมตา พร้อมดูแลความงามรอบดวงตา ปรับรูปหน้า และดูแลผิว โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านผิวพรรณ ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ได้คุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับเวิร์ลคลาส

 

หากสนใจสมัครงาน

กรุณาติดต่อแผนกบุคคล
โทร : 098-274-3322
@line : 0982743322
Email : [email protected]

ตำแหน่ง Webmaster & Admin

 • รับผิดชอบการออกแบบ การพัฒนา และการบำรุงรักษาเว็บไซต์ทั้งหมดขององค์กร ตอบสนองพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย และวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบของเว็บไซต์ในทุกมิติได้
 • วางแผนกลยุทธเว็บไซต์ให้เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ให้พัฒนาบรรลุเป้าหมายด้านแคมเปญการตลาดได้
 • รับผิดชอบการพัฒนา ปรับปรุง ระบบโครงสร้างเว็บไซต์ทั้งหมดร่วมกับผู้ดูแลเว็บไซต์ (Vendor)
 • ทดสอบระบบเว็บไซต์โดยใช้อุปกรณ์เบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการต่างๆ ให้ใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ
 • อัปเดตเนื้อหา รูปภาพ วิดีโอ บทความ บนเว็บไซต์เป็นประจำ เพื่อให้หน้าเว็บไซต์น่าสนใจและตามทันกระแสของกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลง
 • ตรวจสอบเนื้อหาของเว็บไซต์ สามารถเขียนบทความประกอบเว็บไซต์ได้ และมีทักษะความรู้ด้าน SEO ของเว็บไซต์เป็นอย่างดี เพื่อสามารถปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ให้ตอบสนองอันดับของ SEO ได้ (SEO On Page)
 • มีความรู้ด้านภาษาเขียนเว็บไซต์ โค้ดเว็บไซต์ ระบบการเขียนเว็บไซต์ หรือระบบ Dulpal

 

ตำแหน่ง Business Development ด้านความงาม

 • วางแผนการพัฒนาธุรกิจขององค์กรร่วมกับผู้บริหาร
 • รวมทั้งเสนอแนวคิดและวิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในเป้าหมายการเติบโต
 • ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ทางการแพทย์ และความงาม
 • หาข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆ นำมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์
 • ร่วมวางแผนและกำหนดมาตรฐานสินค้าของการผลิตในส่วนที่รับผิดชอบทุกขั้นตอนร่วมจัดทำคู่มือ มาตรฐานสินค้าของการผลิตในส่วนที่รับผิดชอบ
 • ร่วมโปรโมทผลิตภัณฑ์ผ่านกิจกรรมในลักษณะ Expo หรือ Event ต่างๆ
 • วางแผนและพัฒนากลยุทธการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
 • สรุปรายงานการขาย และรายละเอียดการเข้าพบลูกค้า- และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

 • วางนโยบายและวางแผนการเงิน แผนงบประมาณ และแผนการลงทุน
 • วางนโยบายและพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางและกระบวนการในการควบคุม การจัดการงบประมาณ การบัญชี การบริหารเงินสดและเครดิต
 • จัดทำงบการเงิน รายงานการเงินประจำปี ตั้งงบประมาณการเงินประจำปีทั้งรายรับ รายจ่าย ยอดขายและค่าใช้จ่าย
 • ศึกษา วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลประกอบการทางการเงินในอดีต ปัจจุบัน และตัวเลขประมาณการเพื่อใช้ในการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจในอนาคต
 • ให้คำแนะนำผู้บริหารในเรื่องการกำหนดเป้าหมาย นโยบาย และวิธีการบริหารการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 • วางแผนการตรวจสอบระบบภายในให้สอดคล้องกับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
 • มอบหมาย และควบคุมการทำงานด้านบัญชี การเงิน รายรับ รายจ่าย การเงินการธนาคาร การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการเงิน
 • ประเมินสถานการณ์และความต้องการในการจัดหาแหล่งเงินทุนและการจัดการกองทุนเพื่อ ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • ศึกษาและทบทวนกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรที่มีการแก้ไขปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
 • ควบคุมการทำงานของพนักงานในฝ่ายบัญชีการเงินในเรื่องของการจัดทำรายงานการเงิน การปิดบัญชีรายเดือน การวางบิล การติดตามหนี้ และการทำงบประมาณให้ถูกต้องและทันกำหนดเวลา
 • ประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบบัญชีเพื่อให้เกิดความถูกต้องตามข้อกำหนดของทางราชการ
 • ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างาน และพนักงานทั้งฝ่าย เสนอความเห็นในเรื่องการปรับตำแหน่ง การเลื่อนขั้น การขึ้นเงินเดือน หรือการเลิกจ้าง
 • พิจารณาและกำหนดอัตราค่าเสื่อม (depreciation rates) ของทรัพย์สิน
 • หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ที่ปรึกษาด้านความงามออนไลน์ (Online Beauty Consultant)

 • ให้ข้อมูล คำแนะนำ ขั้นตอน การให้บริการจากคลินิก ทั้งการทำศัลยกรรมและการดูแลรักษาผิวหน้าแก่ลูกค้าในช่องทางออนไลน์และโทรศัพท์ตรวจสอบ ให้ข้อมูล และตอบคำถามลูกค้าออนไลน์ ในช่วงเวลาที่รับผิดชอบ
 • แก้ไขปัญหาเบื้องต้น รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าช่องทางออนไลน์ และประสานงานกับส่วนงานผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
 • จัดทำรายงานและสรุปยอดสอบถามออนไลน์ทุกช่องทาง รายเดือน
 • จัดทำรายงานและสรุปเคสผ่าตัด รายสัปดาห์
 • ติดตามเคสรีวิว (แบบปกติและแบบฟรี) อัพเดทรูปรีวิว นัดหมายเคสรีวิว เพื่อถ่ายทำและประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประเมินราคา นำเสนอ และปิดการขายผลิตภัณฑ์และบริการของคลินิกแก่ลูกค้าออนไลน์
 • ติดตามอัพเดทโปรโมชั่นต่างๆ และนำเสนอลูกค้า เพื่อช่วยกระตุ้นการขาย
 • โน้มน้าวและนำเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
 • ดูแลการจองคิวทำศัลยกรรม ออกใบนัด และตรวจสอบความถูกต้องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองลูกค้าช่องทางออนไลน์และโทรศัพท์
 • ดูแลการนัดคิวปรึกษาให้ลูกค้าที่ต้องการพบแพทย์ และยังไม่สามารถปิดการขายได้
 • ติดตามและประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งต่อลูกค้าออนไลน์ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเข้ารับบริการ

 

ผู้ช่วยผู้จัดการ / หัวหน้าแผนก OR

 • งานการควบคุมมาตรฐานการปฎิบัติงาน และคุณภาพงานของแผนก OR
 • งานกำหนดนโยบาย เกี่ยวกับงานด้าน OR
 • งานอบรมเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัย และการช่วยชีวิตฉุกเฉิน
 • งานด้านการจัดการตารางการปฏิบัติงาน การพัฒนาคน
 • งานด้านการทดสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานด้าน OR
 • งานด้านการสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์สกิน เช่น IV
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย