ทําตาสองชั้น Signature-1

The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล